آیت الکرسی صوتی Видео обзоры & хистрости в работе

Quran Hakim 3 with Search Capability قرآن حكيم ۳ با قابليت جستجو

معرفى نرم افزار قرآن حکیم ۳ با قابلیت جستجوی کلمات عربی در قرآن از این پس اگر آیه‌ای از قرآن را دیدید و یا...


War on Cash

I was looking at the US Debt Clock online this morning. The official figure is over 18 Trillion USD ($18561652758029.00 as of 11:10 AM, CST). That's over One ...


  • send link to app